Regulamin Programu „My sprzedajemy, Ty zarabiasz”
obowiązuje od 01.011.2022 r. do odwołania.

§1 Organizator Programu
Program organizowany jest przez Navigat Nieruchomości Magdalena Kłos-Ziółkowska, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5862160023, zwana dalej „Navigat”.

§2 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Navigat z siedzibą w Sopocie 81-849 ul. Armii Krajowej 22/2.
2. Navigat będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Programu wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Programu oraz w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.

§3 Objaśnienie pojęć
Transakcja – umowa sprzedaży nieruchomości między stronami (Klientem, a osobą
trzecią) na określonych warunkach i po określonej cenie.
Bonus – 500 złotych uzyskane w wyniku sprzedaży nieruchomości osoby poleconej.

§4 Uczestnictwo w Programie
1. Program przeznaczony jest dla osób, które polecą współpracę z biurem Navigat Klientowi do
współpracy przy sprzedaży własnych nieruchomości.
2. Aby zostać Uczestnikiem Programu, należy podczas jego trwania spełnić, poniższe warunki:
a) dokonać rejestracji zgłoszenia na stronie https://navigat.pl/polecam/
Po prawidłowym zgłoszeniu się do programu otrzymać potwierdzenie wzięcia udziału w formie
elektronicznej, na wskazany adres mail/nr telefonu.
b) Przekazać dane kontaktowe biura i Agenta osobie polecanej.

§6 Zasady Programu i wypłata „Bonusu”
1. Uczestnik Programu, który prawidłowo się zarejestruję, a osoba polecona podpiszę umowę z Navigat otrzyma po czym nieruchomość zostanie sprzedana za pośrednictwem Navigat, otrzyma nagrodę pieniężną zwaną dalej „Bonusem” w wysokości 500 zł za polecenie i realizację transakcji przez Navigat. w ramach zawartej umowy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości z Klientem / osobą poleconą.
2. Premia wypłacana jest po spełnieniu łącznie niżej wskazanych warunków:
a) Navigat należeć się będzie wynagrodzenie za realizację umowy pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości.
3. Bonus zostanie wypłacony w terminie 7 dni roboczych i wypłacany jest gotówką / przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika.

§7 Sprawy nieuregulowane
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego

§8 Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Navigat,na stronie internetowej www.navigat.pl , u pracowników biura nieruchomości lub adresem mailowym biuro@navigat.pl
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.